アディゲ共和国国歌

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検索に移動
Адыгэ Республикэм и Гимнアディゲ語
Государственный гимн Республики Адыгеяロシア語
Adygæ Respublikæm i Gimn
Gosudarstvennyj gimn Respubliki Adygeja
和訳例:アディゲ共和国国歌
関連画像
アディゲ共和国の国章

国歌の対象
アディゲ共和国

作詞 イスハーク・マシバシャ
作曲 ウマル・トゥハべセム
採用時期 1992
試聴
テンプレートを表示

アディゲ共和国国歌 (アディゲ語: Адыгэ Республикэм и Гимн; ロシア語: Государственный гимн Республики Адыгея)は国旗、国章と共にロシア連邦連邦構成主体であるアディゲ共和国の象徴の一つ。イスハーク・マシバシャにより作詞され、ウマル・トゥハべセムにより作曲された。 1992年3月25日にアディゲ共和国の最高会議により決定、承認された。この決定はソビエト連邦崩壊後の共和国議会で初めに下された決定の一つである。[1][2]

歌詞[編集]

アディゲ語版[編集]

キリル文字
ラテン文字転写
IPA表記

I
Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.

Ежьу:
Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
𝄆 Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъы хъишъэр фэlуат. 𝄇

II
Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Ежьу

III
Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Ежьу

IV
Тэ тыщыlэфэ – егъашlэмъ –
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Ежьу[3]

I
Tixæghægu khasæu tigupsær
Adygæ čhyguŝ, teræh,
Zy byn-unaghou łæpqybær
Śyzæguryhou śæræh.

Eźu:
Šhum fakhu, łykhuat,
Respublikæu tiunæ dax.
Eghæxhu, zyhat,
𝄆 Respublikæu tigughæ łag –
Uiłæpqy xhiŝær fæhuat. 𝄇

II
Dunaim ičhyphæ šhaghor
Naħyẑmæ tæ qytfyxax,
Axæmæ jalhyghæ-šhaghæ
Lhæšhæghumæ qyxæhæpax.

Eźu

III
Ħazabmæ uaxæmytyźæu
Uityghæ næfi uŝħaśyt.
Rossiem zykhæ uśyśæu
Aś gukhi uśyŝħafit.

Eźu

IV
Tæ tyśyhæfæ – eghašhæm –
Tičhygou tygur śhæśt.
Tiuaŝui, tyghi bæghašhæ
Tfæxhou tikhasæu tihæśt.

Eźu

1
[tixaʁaɡʷ tʃʼaːsaw tiɡʷəpsar]
[aːdəɣa tʂʼəgʷəʂ ǀ tajraʔ ‖]
[zə bən wənaːʁʷaw ɬapqəbar]
[ɕəzaɡʷərəʔʷaw ɕaraʔ ‖]

[jaʑʷ]
[ʃʷʼəm faːkʷʼ ǀ ɬəkʷʼaːt ǀ]
[rʲespublikaw tiwəna daːx ‖]
[jaʁaχʷ ǀ zəʔaːt ǀ]
𝄆 [rʲespublikaw tigʷəʁa ɬaːɣ ǀ]
[wiɬapqə χiʂar faʔwaːt ‖] 𝄇

2
[dunaːjəm jətʂʼəp’a ʃʼaːʁʷar]
[naːħəʐma ta qətfəxaːx ǀ]
[aːxama jaːɬʼəʁa ʃʼaːʁa]
[ɬʼaʃʼaːʁʷəma qəzaʔapaːx ‖]

[jaʑʷ]

3
[ħaːzaːbma waːxamətəʑaw]
[witəʁa nafəj wəʂhaːɕət ‖]
[rʷasːijam zətʃ’a wəɕəɕaw]
[aɕ gʷətʃ’əj wəɕəʂhaːfit ‖]

[jaʑʷ]

4
[ta təɕəʔafa ǀ jaʁaːʃ’am ǀ]
[titʂ’əgʷaw təgʷər ɕ’aɕt ‖]
[tiwaːʂʷi ǀ təʁəj baʁaːʃ’a]
[tfaχʷaw titʃ’aːsaw tiʔaɕt ‖]

[jaʑʷ]

ロシア語版[編集]

キリル文字[4] ラテン文字転写 IPA表記

I
Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.

Припев:
Солнечный край,
Республика — наш общий дом.
Крылья взметай,
𝄆 Республика, крепни трудом,
Светлая наша мечта. 𝄇

II
Предками выбрано было
Дивное место для нас,
Мужество, мудрость и силу
Дал нам от дедов Кавказ.

Припев

III
Гордо с душою свободной,
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.

Припев

IV
Небо родное и нивы
Будут навеки в сердцах,
Будут для нас, пока живы,
В нашей судьбе и делах.

Припев

I
Slavjsja, živi, Adygeja,
Milaja serdcu strana.
Naši narody sogrela
Dobrym soglasjem ona.

Pripev:
Solnečnyj kraj,
Respublika — naš obšcij dom.
Kryljja vzmetaj,
𝄆 Respublika, krepni trudom,
Svetlaja naša mečta. 𝄇

II
Predkami vybrano bylo
Divnoje mesto dlja nas,
Mužestvo, mudrostj i silu
Dal nam ot dedov Kavkaz.

Pripev

III
Gordo s dušoju svobodnoj,
Vmeste s Rossijej idi,
Solnce tvojo nad toboju,
Buri nevzgod pozadi.

Pripev

IV
Nebo rodnoje i nivy
Budut naveki v serdcah,
Budut dlja nas, poka živy,
V našej sudjbe i delah.

Pripev

I
[ˈslafʲsʲə | ʐɨˈvʲi | ɐdɨˈɡʲejə |]
[ˈmʲiləjə ˈsʲert͡sʊ strɐˈna ‖]
[ˈnaʂɨ nɐˈrodɨ sɐˈɡrʲelə]
[ˈdobrɨm sɐˈɡlasʲjɪm ɐˈna ‖]

[prʲɪˈpʲef]
[solnʲɪt͡ɕnɨj ˈkraj |]
[rʲɪsˈpublʲɪkə | ˈnaʂ ˈopɕːɪj ˈdom ‖]
[krɨlʲjə vzmʲɪˈtaj |]
𝄆 [rʲɪsˈpublʲɪkə | ˈkrʲepnʲɪ trʊˈdom |]
[svʲetləjə ˈnaʂə mʲɪt͡ɕˈta ‖] 𝄇

II
[ˈprʲetkəmʲɪ ˈvɨbrənə ˈbɨlə]
[ˈdʲivnəjə ˈmʲestə dlʲɪ ˈnas |]
[ˈmuʐɨstvə | ˈmudrəsʲtʲ ˈi ˈsʲilʊ]
[ˈdal ˈnam ɐd‿ˈdʲedəf kɐfˈkas ‖]

[prʲɪˈpʲef]

III
[ˈgordə z‿dʊˈʂojʊ svɐbˈodnəj |]
[ˈvmʲesʲtʲɪ s‿rɐˈsʲijɪj ɪˈdʲi |]
[ˈsont͡sɪ tvɐˈjɵ nət‿tɐˈbojʊ |]
[ˈburʲɪ nʲɪvzˈɡot pəzɐˈdʲi ‖]

[prʲɪˈpʲef]

IV
[ˈnʲebə rɐdˈnojə ˈi ˈnʲivɨ]
[ˈbudʊt nɐˈvʲekʲɪ f‿sʲɪrˈt͡sax |]
[ˈbudʊt dlʲɪ ˈnas | pɐˈka ˈʐɨvɨ |]
[v‿ˈnaʂɨj sʊdʲˈbʲe ˈi dʲɪˈlax ‖]

[prʲɪˈpʲef]

脚注[編集]

  1. ^ Тамыгъ”. Адыгэ Республикэр. 2019年1月10日閲覧。
  2. ^ http://www.cultin.ru/singles-gimn-adygei
  3. ^ http://www.adygvoice.ru/wp/къэралыгъо-тамыгъэхэр/ Къэралыгъо тамыгъэхэр. Адыгэ Макъ. 2016-04-25.
  4. ^ Государственные символы России » Символы субъектов РФ » Республика Адыгея”. simvolika.rsl.ru. 2017年11月25日閲覧。